اسناد تجاری و اصول حاکم – اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری

پایان نامه ازدواج سفید

فرضیه های زیر را برای این تحقیق در نظر گرفت:

  1. در مقایسه با کنوانسیون های بین المللی جایگاه و آثار قانونی اصول حاکم بر اسنادتجاری در قانون ایران مشخص نیست.
  2. در حقوق ایران بطور پراکنده در قانون تجارت آثاری از اصول حاکم بر اسناد تجاری دیده می شود.

۱-۷-اهداف تحقیق

در خصوص پژوهش مورد نظر می توان اهداف زیر  را بیان کرد:

اهداف این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

  1. بیان مفهوم و شرایط اصول حاکم بر اسناد تجاری
  2. بیان آثار اصول حاکم بر اسناد تجاری
  3. بیان جایگاه قانون اصول حاکم بر اسناد تجاری
  4. بیان رویه های قضایی موجود بر اسناد تجاری

 

۱-۸-جنبه نو آوری تحقیق

تاکنون در خصوص موضوع پژوهش خود تحقیقی صورت نگرفته است و می تواند کاری جدید در این خصوص باشد.

 

۱-۹-روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:

مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.

مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.

مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با بوسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی؛

مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.

مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

۱-۱۰-سازماندهی تحقیق

در نظر داریم که این پژوهش را در قالب چهار فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.

فصل نخست: کلیات تحقیق

در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی نماییم.این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.

فصل دوم: مفهوم اسناد تجاری و اصول حاکم بر آنها

در این فصل قصد داریم به مفهوم شناسی و بیان خصوصیات اسناد تجاری بپردازیم. و ماهیت و اواصاف اسناد را بررسی خواهیم نمود، سپس اصول حاکم بر اسناد تجاری را از نظر خواهیم گذراند.

فصل سوم: بررسی اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری

در ابتدای این فصل به مفهوم شناسی این اصل و بیان قلمرو آن خواهیم پرداخت. سپس جایگاه این اصل را در حقوق ایران و لایحه جدید و کنوانسیون های بین المللی را بیان خواهیم نمود.

فصل چهارم: اصل استقلال امضاء حاکم بر اسناد تجاری

بعد از مفهوم شناسی این اصل و بیان جایگاه این اصل، شرایط اعمال و استثنائات این اصل را بیان می کنیم و در آخر کلام نتیجه مباحث بیان شده را ارائه خواهیم نمود.